Beleidsplan 2014 (vervolg)

vervolg Beleidsplan 2014

Aantal verzorgde lessen
In de evaluatie wordt bekeken of het aantal geplande lessen in het curriculum ook daadwerkelijk is uitgevoerd.


Kennisontwikkeling studenten
Aan de hand van toetsgegevens wordt bekeken wat de voortgang is in kennis van computervaardigheden en de toepassingsmogelijkheden van internet.


7.    Exit Strategie
Ukengee installeert en onderhoudt de configuraties. Daarnaast verzorgen wij de opleiding aan de docenten en controleren de uitvoering van het project. Wij verbinden ons voor een periode van 6 jaar, waarin we de investering economisch afschrijven. De technische levensduur is bij zorgvuldig gebruik ongeveer 10 jaar.

In de projectlooptijd van 6 jaar wordt actief gewerkt aan het op gang brengen van alternatieve en door de projecten zelf gegenereerde geldstromen. Dit geschiedt op verschillende niveaus. Ten eerste wordt bij aanvang van de projecten reeds gestart met, buiten de schooluren, commercieel toepassen van de computerlabs. Het aanbieden van het computerlab als “internetcafé  leidt tot een bescheiden inkomstenstroom. Dit is in een experimenteel stadium, maar lijkt succesvol qua interesse bij de plaatselijke bevolking, maar genereert op dit moment nog te weinig inkomsten.
Tevens wordt er een systeem opgezet om buiten de schooluren computer- en/of internetcursussen te geven aan geïnteresseerden uit de lokale bevolking en specifieke groepen zoals: lagere school-onderwijzers, gezondheidszorg-medewerkers en boeren.

 

Deze beide activiteiten genereren vanaf de aanvang een (bescheiden) geldstroom die aangewend wordt voor onderhoud en het creëren van een financiële buffer. De belangstelling voor de cursussen is groot. Bijkomend voordeel is nog dat men uitermate zorgvuldig beheer pleegt op de computerlabs omdat ze voor de school geld genereren.
Onze ervaringen tot nu toe om de computerlabs ook als geld generator aan te wenden zijn bemoedigend. De interesse is groot. Er is dus een commerciële markt, die de komende jaren sterk zal groeien. Lastiger is het om de prijsstelling voor dit type activiteiten vast te stellen. We zijn dit nog aan het verfijnen. We kijken daarbij naar de prijsstelling in de commerciële internetcafé ’s en beschouwen ook de draagkracht van de bevolking daarbij. Tenslotte is het nog wel een probleem om een sluitend financiëel beheer op de scholen te implementeren.

De derde en belangrijkste peiler in onze exit strategie is het cre
ëren van support bij het Tanzaniaanse bedrijfsleven en de overheid. We zijn in gesprek met de autoriteiten in Dar es Salaam en de autoriteiten in  Lindi om de Tanzaniaanse Utilities (Telecom en Energie) onze rol te laten overnemen en zich garant te stellen voor de vervanging van de apparatuur.

 

8.    Samenwerkingsverbanden
Voor het opzetten van de verschillende computerlabs is stichting Ukengee een maximale samenwerking aan gegaan met andere NGO’s en instituties. Momenteel wordt met de volgende organisatie samengewerkt:

 

·         Close the Gap, Brussel-België.
Met deze NGO wordt samengewerkt voor de uitbreiding van computerlabs in het district Lindi. Deze organisatie heeft veel ervaring in het ter beschikking stellen van hoogwaardige gebruikte ICT apparatuur aan installingen in Afrika. Binnen de samenwerking kan Ukengee veel leren van hun ervaringen en contacten.

Voor Close the Gap is het gebruik van moderne apparatuur en ons technisch concept evenals de toepassing binnen onderwijssituaties interessant. Close the Gap heeft onlangs een associatie met de Verenigde Naties (UN) verworven en heeft daarmee toegang tot alle relevante internationale netwerken, organisaties en NGO’s.
“Close the Gap werkt graag samen met Ukengee als innovatieve partner in ICT voor ontwikkeling.  Wij beschouwen de realisaties van Ukengee als een best practice in het gebruik van lage-energieoplossingen in rurale gebieden. Technologie is hierbij een katalysator voor ontwikkeling van potentieel in het Lindi-district in Tanzania”. David Leyssens, Close the Gap.

 

·         Inveneo, San Francisco-U.S.A. (CISCO/ Berkely University).
Dit is een non-profit “social enterprise”, die als doel heeft ICT tools te leveren aan hen die ze het meest nodig hebben in ge
ïsoleerde “rural areas” o.a. in Afrika. Vooralsnog is stichting Ukengee de enige partner, die met Inveneo in Zuid-Tanzania mag samenwerken.
“The Ukengee Foundation found  the smartest way to get the most computing power for the Money, working with a local ICT entrepeneur who understands the people and environment” – Kirstin Peterson, CEO en Co-Founder INVENEO.
Hiermee wordt aangegeven dat Ukengee met een combinatie van het gebruik maken van duurzame energie en hoogwaardige computers een aanbod levert met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Door samenwerking met lokale partijen is het mogelijk goed aan te sluiten bij de behoeften van de afnemers.

 

·         KASOFT (voorheen Kicheko), Moshi – Tanzania
Dit ICT installatiebureau vertegenwoordigt de Inveneo Apparatuur en een groot aantal andere ICT fabrikanten. Daarnaast ontwerpen en bouwen zij de netwerken. Doordat zij in Tanzania gevestigd zijn, kunnen zij uitstekend inspelen op de lokale omstandigheden. Daarnaast is vanuit hun computer- en configuratiekennis Kasoft gestart met het geven van de introductie en vervolgcursussen. Kasoft, die ook de back office voor de technische vragen beheert, kan, doordat zij vanuit de gegeven cursussen, de situatie op de scholen goed kent, snel en goed inspelen bij het oplosssen van technische en inhoudelijke problemen (voertaal: “Swahili”).

Het feit dat het een Tanzaniaans bedrijf betreft, wordt door overheid, de scholen en de cursisten positief gewaardeerd.

 

·         Bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden met scholen
Met alle scholen waar computerlabs worden gerealiseerd, worden agreements gesloten. In deze agreements worden wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen afgesproken en vastgelegd. Op deze wijze behoudt Ukengee de mogelijkheid aanwijzingen te kunnen geven op gebied van gebruik en beheer van de apparatuur en in uiterste instantie om de apparatuur te kunnen terugnemen en aan een andere school in gebruik te geven.

Onze ervaringen met dit type agreement zijn positief. Het creëert over en weer duidelijkheid en draagt bij om transparante en zakelijke verhoudingen te realiseren.

 

·         Overheden op districts- en regionaal niveau
Met de overheid wordt intensief samengewerkt. Op landelijk niveau zijn er contacten met het Ministerie van Onderwijs, op niveau van de (onder) Minister van Educatie in het kabinet van de President en het Ministerie van Onderwijs.

Op regionaal niveau met de onderwijsautoriteiten en de RC (te vergelijken met de Commissaris van de Koningin). En op districts- en lokaal niveau met overheden en religieuze leiders.

De overheden steunen de activiteiten van Ukengee actief in de voorwaardenscheppende sfeer, docentenbehoud en bewaking van de computerlabs.

·         Stella Maris  University of Tanzania – Mtwara Centre
Begin 2012 hebben we samenwerking gezocht met de Stella Maris University of Tanzania in Mtwara. Deze vestiging in Mtwara (90 km ten zuiden van Lindi stad) is de eerste en enige universiteit in het Zuiden van Tanzania. De St. Augustine Universiteit heeft een aantal vesitigingen in het Noorden en Midden van het land.

De vestiging in Mtware heeft nu 1.700 studenten en is vanaf 2009 operationeel. Haar primaire doelstelling is het opleiden van docenten. Zowel de Universiteit als Ukengee zien de noodzaak tot samenwerking en zien goede mogelijkheden dit verder vorm te geven. Er zijn afspraken gemaakt waarbij de studenten van de universiteit stage gaan lopen bij de Ukengee projecten. Dit geeft extra know how in de klassen en de studenten de mogelijkheid om ervaring met lesgeven op te doen. Daarnaast willen we gezamenlijk gaan onderzoeken wat de effecten zijn van computeronderwijs in het zuiden van Tanzania.

 

9.    Toekomst Ukengee
Stichting Ukengee kenmerkt zich door het feit dat de organisatie in Nederland geen betaalde medewerkers kent. Alle werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van de plannen worden uitgevoerd door vrijwilligers en staan onder leiding van een klein, kundig bestuur.

In Tanzania wordt vanaf 1 januari 2013 gewerkt met een Managing Director die voor zijn werkzaamheden een maandelijkse toelage ontvangt en voor de periode van 3 jaar is vrijgesteld als adjunct directeur van een secondary school en door Ukengee is ingehuurd voor die periode. Daarna heeft onze man een terugkeer garantie naar het onderwijs.

 

In het jaarverslag van 2012 heeft het bestuur de hierna volgende passage opgenomen:

 “Tot nu toe liggen wij in de realisatie van deze doelstelling op het beoogde schema, maar voor de komende jaren voorzien wij in toenemende mate problemen met de werving van gelden. Een aantal vermogensfondsen, die ons tot nu toe ondersteunen, hebben te kennen gegeven dat ze vanaf 2013 geen projecten in Tanzania meer ondersteunen. Gelijktijdig heeft ASML Foundation ons aangegeven dat haar strategie is gewijzigd en zij bij voorkeur projecten gaat ondersteunen op aanvraag van medewerkers in landen waar zij actief zijn. Wij hebben daaruit de voorlopige conclusie getrokken dat fondswerving op eigen kracht en als zelfstandige NGO de komende jaren aanzienlijk moeilijker zal worden. Temeer omdat, door de aanhoudende economische crisis in Nederland, het lastig is om particulieren te laten doneren of bedrijven te interesseren voor een structurele ondersteuning. In het kader van deze problematiek onderzoekt het bestuur van Ukengee de mogelijkheden tot samenwerking met andere NGO’s. Daartoe zijn besprekingen gestart met “Close the Gap” in Brussel. Bij de totstandkoming van dit jaarverslag zijn deze besprekingen nog gaande’.

 

In 2013 zijn deze besprekingen afgerond zonder dat dit tot resultaat heeft geleid. Het bestuur heeft daarop besloten om besprekingen aan te gaan met de onderwijs-autoriteiten in Tanzania.
Met als doel om de resterende 40% eigendom van de computerlokalen over te dragen aan de Tanzaniaanse autoriteiten onder een aantal condities te weten:

-         
De overheid is verantwoordelijk voor maintenance en technische staat.
-         
De overheid bekostigt mede de opleidingsactiviteiten van/voor docenten.
-         
Het contract met de Managing Director wordt onverkort overgenomen.
-         
De overheid zoekt naar additionele funding.
-         
De overheid intensiveert de samenwerking met de Stella Maris Universiteit.
-         
Ukengee garandeert het salaris van de Managing Director tot 1 juli 2016.
-         
Ukengee draagt financieel bij aan reis- en verblijfkosten van de Managing Director, de huur van het kantoor in Lindi en levert een bijdrage in de opleidingskosten.

 

De besprekingen met de Tanzaniaanse overheid hebben geleid tot een overeenkomst, welke op 17 februari 2014 is ondertekend door de hoogste vertegenwoordigers van het District Lindi, de heren:
-
Ludovick John Mwananzila, Regional Commissioner of Lindi
- Abdallah Chikota, Regional Administrative Secretary of Lindi

- Silas B. Samaluku, Regional Educational Officer

En de voorzitter en bestuurder van de Ukengee Foundation:

- De heer R. Blom en Mevr. M. Blom-Jorna
- en de Managing Director of Ukengee Foundation Tanzania: de heer Christopher N. Nyunza.

 

Het bestuur van de stichting Ukengee heeft deze overeenkomst bekrachtigd in haar vergadering op 13 maart 2014.
De centrale overwegingen voor het bestuur zijn daarbij financieel gedreven.

Al in 2012 werd de afvlakkende inkomstenstroom geconstateerd, in haar vergadering (15 april 2013) werd de strategie geaccordeerd dat samenwerking met of overdracht aan de andere NGO verder onderzocht moest worden, of dat overdracht aan de Tanzaniaanse overheid een alternatief zou zijn.

Achtergrond is dat de economische vooruitzichten in Tanzania (sterk) verbeteren. Dat Ukengee een model heeft ontwikkeld en geimplementeerd, dat zij goed kunnen uitrollen, ook al omdat we de know-how en (man) expertise ter beschikking blijven stellen.

Ukengee de uitgaven tot medio 2016 kan garanderen, o.a. voor het salaris van de Managing Director.

En tot slot: Ukengee is van mening dat ontwikkelingshulp eindig moet zijn en indien mogelijk een ontwikkelingsland zelfstandig verantwoordelijk is voor haar toekomst.10.    Publiciteit en PR
De opzet van computerlabs in Lindi, Tanzania, wordt vormgegeven volgens een vernieuwende aanpak. Dit levert de nodige publiciteit en aandacht op. Dit heeft momenteel tot de volgende publicaties en acties geleid:
·        
Een Inveneo certified ICT Partner (ICIP) publicatie, waarbij ons project in Kilwa tot voorbeeld werd gesteld;
·        
Samenwerking met Inveneo om Ukengee onder de aandacht te brengen van de Bill Clinton Foundation (Global Developing and ICT);
·        
Onderzoek in samenwerking met de University of Washington naar de effecten van ICT binnen het onderwijs in ontwikkelingslanden;
·        
Het plaatsen van fimpjes op Youtube;
·        
De Amerikaanse studente Mariel Verdi heeft fondsenwervingsactiviteiten verricht in de Verenigde Staten ten behoeve van de werkzaamheden van Ukengee.

 

In Nederland ontplooit stichting Ukengee de volgende activiteiten om haar werkzaamheden onder de aandacht te brengen:
·        
Op de website www.ukengee.org is informatie over de stichting en haar werkzaamheden te vinden.
·        
Nieuwsbrieven worden op de site weergegeven onder het kopje: “News” en “Newsflashes”.
·        
Links naar de website onder andere via www.tanzania.startpagina.nl.
·        
Leontien van Moorsel (4-voudig Olympisch goud winnares in wielrennen) en Ed Nijpels (voormalig VVD Minister VROM, oud-burgemeester van Breda en voormalig Commissaris van de Koningin in Friesland) brengen als ambassadeur van Ukengee de werkzaamheden van onze organisatie onder de aandacht.
·        
Op 12 maart 2010 is een landelijke actie gestart onder de RTV-bladen. In de vorm van een advertentie welke om niet is aangeboden door uitgever Sanoma, wordt aandacht gevraagd voor de werkzaamheden van Ukengee. Het gaat hier om de TV gids, AVRO-bode, Televizier, KRO Magazine, Mikro gids en NCRV gids. In totaal is de oplage van deze RTV gidsen bijna 1 miljoen exemplaren. Deze advertenties zullen vanaf 2014 niet meer geplaatst worden.
·        
Er zijn diverse bijeenkomsten (geweest), waarbij de voorzitter van de stichting Ukengee een inleiding heeft gehouden en waar promotiefilms vertoond zijn bij o.a.: “de Maatschappij”, IKV, op energiecongressen en diverse lokale en regionale podia. Hiermee hebben we een grotere naamsbekendheid opgebouwd en hebben we support ontvangen in de vorm van goederen en know-how, die we in kunnen zetten ten behoeve van het project Ukengee. Daarnaast is er een beter begrip ontstaan omtrent de situatie in Tanzania, de behoeften onder de bevolking en het nut van de werkzaamheden, die wij in Tanzania verrichten.
·        
Er is een grootschalige bewustwordings- en wervingsactie geweest onder meer dan 500 vrouwelijke ondernemers, t.b.v. het “Ilulu” project.
·        
Publicatie in Financieel Dagblad en diverse publicaties in energiegerelateerde tijdschriften, zoals Utilities en Energie Nederland.
·        
In juli 2011 heeft een van de vertegenwoordigers van KIVI-Niria: de heer Ton Ramaekers een bezoek gebracht aan het door hen gesponsorde computerlab in Lindi.
·        
Op 7 september 2011 heeft er een benefietvoorstelling plaats gevonden. Geïnteresseerden konden een arrangement aanschaffen voor de Musical “Soldaat van Oranje” waarvan de opbrengsten naar stichting Ukengee gingen. De opbrengst van de avond is verhoogd door een bijdrage van “Wilde Ganzen”.
·        
In november 2011 heeft Eneco ons benaderd voor een donatie van 25 laptops. Deze laptops worden door Ukengee ter beschikking gesteld  aan de computerdocenten. Begin april 2012 is de apparatuur naar Tanzania verstuurd.
·        
December 2011 heeft mevrouw Sylvie Sprangers, vertegenwoordiger van de Marthe van Rijswijck Foundation, een bezoek gebracht aan de projecten in Mandawa en Lindi.
·        
In februari 2013 heeft een vertegenwoordiger van Close the Gap een bezoek gebracht  aan een aantal van onze projecten.

 

11.    Financiele dekking 2014-2016

 

Bankstand per 1-3-2014                                      € 36.555

     

2014 en 2015:

 

Salaris Managing Director ( 24x400 Euro)               € 9.600
Bonus Man. Director (2x825 Euro)                            1.650
Reiskosten Man. Director (1.200 p.j.)                       2.400
Verblijfkosten tijdens werkbezoeken (700 p.j.)           1.400

Huur kantoor Lindi stad (750 p.j.)                             1.500

Accommodatie Lindi stad (590 p.j.)                           
1.180
Monitoring Solar Board (500 Euro, 2xp.j.)                   
2.000
Bijdrage training docenten                                        2.000

Project monitoring Ukengee bestuur 2015                   4.850

                                                                    ______

                                                                          26.580 

 

2016. (jan. t/m juni):
Salaris Man. Director (6mnd)                                    € 2.400

Afsluit bonus Man. Director                                           825

Reiskosten Man. Director                                              600

Verblijfkosten tijdens werkbezoeken                              350

Huur kantoor                                                               375

Accommodatie Lindi stad                                              300

Afsluitend bezoek Ukengee bestuur                             4.850

Onvoorzien                                                                 275

                                                                           _______

                                                                                    9.700

                                                                                                        

Totaal:                                                   € 36.555

 

Bankstand per 1-7-2016                             0