Beleidsplan 2014

(under construction)

BELEIDSPLAN 2014

UKENGEE FOUNDATION

 


Inhoudsopgave

 

Inleiding                                    
1.    Organisatie                                   

2.    Achtergrond                                   

3.    Doelstelling                                   

4.    Doelgroep                                   

5.    Activiteiten                                   
5.1.    Configuratie                               
5.2.    Projecten 2013                           
5.3.    Specificaties van de installatie                   
5.4.    Lesprogramma computer- en internetgebruik
5.5.    Opleiding voor docenten                       
5.6.    Cursusprogramma                           
5.7.    Planning van de activiteiten                       

6.    Monitoring en evaluatie                           
6.1.    Monitoring apparatuur en diefstalpreventie
6.2.    Monitoring projecten                           
6.3.    Evaluatie                               
6.4.    Uitwisseling kennis Nederland-Tanzania

7.    Exit Strategie

8.    Samenwerkingsverbanden

9.    Toekomst Ukengee   

10.    Publiciteit en PR                   

11.    Financiën
11.1     Begroting 2013
11.2     Dekking 2013          

“The installation of the computers and internet at Lindi Region, paves the way to the new world of technology and away from ignorance of computer knowledge”

 

Ukengee Ambassador Christopher N. Nyunza (September 2011)

   

Inleiding

Stichting Ukengee zet zich in voor de ontwikkeling van informatietechnolgie in het district Lindi, Tanzania. Zij doet dit aan de hand van de inrichting van computerlabs op middelbare scholen. Hierdoor maken leerlingen kennis met het gebruik van computers en het werken met computerprogramma’s en leren zij de mogelijkheden kennen van het gebruik van internet als middel voor informatievoorziening.

Tevens worden de computerlabs ter beschikking gesteld aan de lokale bevolking. Daarmee wil Ukengee verandering brengen in de bestaande informatieachterstand in Tanzania en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze achterstandsregio.
Ukengee maakt gebruik van hoogwaardige, nieuwe apparatuur, die speciaal ontworpen is voor ontwikkelingslanden op plekken waar geen electriciteitsnet ligt. De computers functioneren op 12 Volt en werken op zonne-energie, evenals alle overige randapparatuur. Ukengee is er technologisch in geslaagd om dit in een geïntegreerd netwerk te laten functioneren, beheerd door lokale secondary schools.
Ukengee werkt samen met andere NGO’s om haar doelen te bereiken.


1.    Organisatie

Gegevens organisatie in Nederland:

Naam: Stichting Ukengee

Vestigingsadres: Landverhuizersplein 121

Postcode: 3072 MH

Plaats: Rotterdam

Contactpersoon: Marijke Blom

Telefoonnummer: 010-4233829

Mobiel telefoonnummer: 06-51526386

Email-adres: info@ukengee.org

Website: www.ukengee.org

Rekeningnummer (Rabobank) IBAN: NL46RABO0114690669

Inschrijving K.v.K. Rotterdam: 24404569

ANBI: ANBI status per 1-1-2009

Samenstelling bestuur

- Voorzitter: Ronald Blom, voormalig voorzitter Raad van Bestuur ENECO, voorzitter Raad van Commissarissen Roto Smeets, voorzitter Raad van Commissarissen IGM Holding en diverse bestuursfuncties. 

- Secretaris: Hans Wilbrink, voormalig directeur VARA met eindverantwoordelijkheid voor o.a. uitgeverij en internet.

- Penningmeester: Ger Schutte, Eigenaar buro Interbroke, financieel- en beleidsadvies, diverse commissariaten, penningmeester stichting “Witte Bedjes”.

- Bestuurslid: Willem Adriaanse, voormalig manager bij Joop van den Ende Producties, eigenaar buro “Brand Events” voor beleid en organisatie op het gebied van promotionele activiteiten.

- Bestuurslid: Marijke Blom, voormalig trainer- en communicatieadviseur. Maakt films en documentaires, schrijft scripts.

  

Gegevens organisaties in Tanzania

Ukengee Foundation, Dar es Salaam

Hoofdvestiging: Kijchi Street, near Lake Oil Shell, Dar es Salaam, Tanzania, P.O. Box 41577

Contactpersoon: Christopher N. Nyunza

Telefoonnummer: +255.754.064.124

Email-adres: uccukengee@gmail.com

Registratie: Certificate of Registration Number S.A. 17624

Bankgegevens: Rekeningnummer 0250250951800, Swift code: CORUTZTZ CRDB Bank PLC, Dar Es Salaam                                 

 

Ukengee Foundation, Lindi

Vestiging: Ghana Street, Lindi, Tanzania, P.O. Box: 605

Telefoonnummer: +255.754.064.124

Email-adres: uccukengee@gmail.com

 

Samenstelling bestuur Tanzania

Solar and Computers for Schools Foundation (SCSS)

- Voorzitter: Mr. Ali M. Mng’umba, voormalig schoolhoofd van meerdere secondary schools en hoofd inspecteur voor het Voortgezet onderwijs in het district Lindi, inmiddels gepensioneerd.

- Secretaris: Mrs. Angelina R. Murangira, voormalig schoolhoofd Secondary school, District Education Officer of Lindi, inmiddels gepensioneerd.

- Bestuurslid: Sheik Mohammed Said Mushangani, hoogste geestelijk leider in het district Lindi.

 

2.    Achtergrond

In Tanzania bestaat een enorme behoefte aan kennis en informatie op velerlei gebieden, zoals landbouw, medische voorlichting en preventieprogramma’s, handel, emancipatie, democratisering, techniek, maar bovenal in het onderwijs. Computertechnologie en internet kunnen een essentiële bijdrage leveren aan het verwerven van deze kennis en informatie en daarmee de ontwikkeling van dit Oost Afrikaanse land.
Het district Lindi in Zuid-Tanzania beslaat een oppervlakte van 67.000 km2 en is daarmee ruim anderhalf keer zo groot als Nederland. Het district heeft 1.150.000 inwoners en behoort tot de armste districten van Tanzania. Het is daarnaast ook een district waar kansen liggen. De laatste jaren beginnen zich steeds meer bedrijven te vestigen in de regio. Dit heeft onder andere te maken met nieuwe gasvondsten voor de kust van Tanzania en het doortrekken van de verharde kustweg van Dar Es Salaam naar de grens met Mozambique. Het gebied wordt hierdoor beter ontsloten en dus aantrekkelijker voor vestiging.

 

 


Het district Lindi is politiek en raciaal stabiel, het onderwijs functioneert en er is steun vanuit de overheid en dorpshoofden voor onze activiteiten. Het leren gebruiken van computers en internet als informatievoorziening wordt positief ontvangen door de lokale overheid en heeft geleid tot intensieve samenwerking met overheid evenals met onderwijsinstellingen.


Stichting Ukengee heeft sinds 1 januari 2013 in het district een eigen full time werknemer in een tijdelijk dienstverband tot 1 juli 2016, die de relaties met de betrokken onderwijsinstellingen vormgeeft en intensieve contacten met de landelijke, regionale en lokale overheid onderhoudt. Er wordt nauw samengewerkt met onze Tanzaniaanse zusterorganisatie (SCSS).

Ukengee propageert bovendien een integrale benadering waarbij gelijktijd economische ontwikkeling, infrastructuur, medische voorzieningen en basisonderwijs aandacht krijgen vanuit collega-NGO's, bedrijven en overheid.

 

Zonne-energie

Tijdens een pilot in 2009 op twee Secondary schools zijn goede ervaringen opgedaan, waarbij leerlingen leerden omgaan met computers en de mogelijkheden van internet. Om de leerlingen ook daadwerkelijk deze mogelijkheden te kunnen bieden, wordt gebruik gemaakt van zonne-energie. De kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening is in Lindi nog dusdanig slecht of in veel gevallen geheel afwezig, dat het gebruik maken van duurzame energie een veel betere optie is, ook in relatie tot de kosten van fossiele brandstoffen.
Daarnaast zijn de projecten die in 2010 zijn gerealiseerd, aangesloten op het elektriciteitsnet, waarbij door gebruikmaking van nieuwe technologie het kwalitatief slechte "grid' bruikbaar kan worden gemaakt.

In 2011 hebben wij een nieuw computerlab geopend in Mahiwa en is het zesde computerlab in Nkowe in februari 2012 in gebruik genomen.

In de tweede helft van 2012 zijn nog 3 projecten gerealiseerd in Mbekenyera, Nachingwea en Liwale. Beide laatste scholen zijn gelegen in het binnenland en uitsluitend bereikbaar in het droge seizoen. Alle drie projecten functioneren geheel op zonne-energie.

In 2013 hebben we een project gerealiseerd in Kibutuka, 65 kilometer ten zuiden van Liwale. Ook dit project functioneert op zonne-energie.


3. Doelstelling

Ukengee heeft met haar werkzaamheden het volgende doel voor ogen:

·         Het inrichten van computerlabs voor leerlingen van Secondary schools, die deze jongeren de mogelijkheid bieden kennis te maken met het gebruik van computers als bron van informatievoorziening, teneinde de opgedane kennis om te zetten in het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt en/of verdere studie. Met de opgedane kennis kunnen zij zich inzetten voor de (economische) ontwikkeling van het district Lindi.
·         Door het inrichten van computerlabs de algehele kwaliteit van het secundaire onderwijs verbeteren. Door aantrekken van meer en beter toegeruste docenten, meer actieve steun van de overheid, inbedding van computeronderwijs in curriculae, toepassing van internet bij meerdere lespakketten en praktiseren van de Engelse taal.
·         Het ter beschikking stellen van computerlabs, buiten schooltijd, aan de lokale bevolking voor gebruik van internet en volgen van computer- en internetcursussen. Dit wordt vooral gebruikt voor thema’s op het gebied van: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw. Tevens genereert de school hiermee een inkomstenstroom die bijdraagt aan zorgvuldig beheer van de apparatuur en fondsvorming voor verbruiksmaterialen  (inkt, papier, etc.).

4. Doelgroep   
Primaire doelgroep: leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar van secondary schools in het district Lindi, Tanzania.


De redenen waarom is gekozen voor secondary schools zijn:

·        
Op secondary schools wordt Engels als voertaal gebruikt. Hierdoor is het gemakkelijker kennis over computers en gebruik van internet over te brengen. Daarnaast is kennis van het Engels noodzakelijk, aangezien veel informatie op het internet in het Engels wordt aangeboden;

·        
De ouders van de leerlingen zijn gemotiveerd. Zij zien het nut ervan in hun kinderen voortgezet onderwijs te laten genieten en hen te steunen in het vergroten van hun toekomstmogelijkheden. Ze betalen daartoe ook schoolgeld;

·        
De leerlingen van de secondary schools vormen de toekomstige “backbone” van de samenleving;

·        
Op secondary schools wordt een progressief en bewust emancipatiebeleid gevoerd. Dit vormt in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling van de samenleving;

·        
Op de secondary schools vindt integratie plaats van de verschillende stammen en beleden religies binnen het district. Hierdoor komen de verschillende groeperingen dichter bij elkaar en geeft dit mogelijkheden om na het afronden van de opleiding ook binnen werkrelaties zaken meer gezamenlijk op te pakken. Dit bevordert eveneens de mogelijkheden om de ontwikkeling van het district te versnellen;

·        
Op de secondary schools is het mogelijk het computeronderwijs op te nemen in het curriculum en in te bedden in de landelijke examens;

·        
Het gebruik van internet en overige gebruiksmogelijkheden van computers zijn goed inpasbaar en aanvullend op het bestaande programma;

·        
De 4-jarige opleidingen aan de secondary schools zijn kwalitatief matig tot redelijk en staan onder (staats) toezicht;
·         Aanwezigheid van computers en internet vergroot de kans van upgrading van de school tot voorbereidend universitair onderwijs (A-level);
·         Installatie van computerlokalen geeft een kwaliteitsimpuls aan de betrokken scholen: 5 van de 10 door Ukengee ondersteunde scholen hebben inmiddels een A-status verworven waardoor er landelijk “form” 5 en 6 klassen zijn gestart, gesteund en bekostigd door het Ministerie van Onderwijs.

 

Secundaire doelgroep: de overige lokale bewoners die gebruik kunnen maken van de labs en specifieke groepen geïnteresseerden.

 

Naast het gebruik van de computerlabs door middelbare schoolleerlingen, bestaat de wens om de ingerichte computerlabs ter beschikking te stellen voor gebruik door de lokale bevolking. De belangstelling hiervoor is groot. Stichting Ukengee ondersteunt de scholen in het opstellen van een plan van aanpak om de openstelling voor derden uit te kunnen voeren.

Ukengee stelt als eis dat de scholen, waar de computerlabs worden geplaatst, aanvullende afspraken maken met nabij gelegen Secondary schools voor gebruik van de labs door hun leerlingen. Daarnaast wenst Ukengee dat andere voorzieningen en professionals, zoals medische posten, verpleegkundigen, docenten lager onderwijs en anderen internet kunnen gebruiken.
De computerlabs krijgen daarbij vooral een rol in het verbeteren van economische activiteiten van de lokale bevolking. Met name boeren, vissers en werknemers van zowel nieuwe als reeds gevestigde bedrijven tonen een grote interesse in het leren gebruiken van computers en vooral het verkrijgen van informatie via internet voor hun beroepsuitoefening. Daarnaast is er ook veel interesse vanuit vrouwen, werkzaam in het onderwijs, de medische zorg en administratieve beroepen.

5.    Activiteiten

 

5.1.           Configuratie
Stichting Ukengee heeft goede contacten met de non-profitorganisatie INVENEO uit San Francisco (V.S.). Zij vervaardigt de benodigde computerapparatuur. Het gaat hier om gebruiksvriendelijke, onderhoudsarme systemen, speciaal ontwikkeld voor onderwijstoepassing in klimatologisch ongunstige omstandigheden. De apparatuur wordt onder garantie van de leverancier geleverd  door het in Tanzania gevestigde installatie- en ontwerpbureau KASOFT in Moshi.

De INVENEO computers werken op 12 Volt en zijn zeer energievriendelijk. Tezamen met de Kasoft-engineering zijn we erin geslaagd een configuratie te ontwerpen, waarbij meerdere (tussen de 12 en 20) P.C.’s en een printer in één ge
ïntegreerd netwerk functioneren met internet toegang en dat alles uitsluitend functioneert op duurzame (zonne-) energie. Het ontwerp is zodanig geconstrueerd dat er geen bewegende delen zijn en de componenten zijn zeer toegankelijk. De uitvoering is robuust en daardoor zeer onderhoudsarm.

 

Opgebouwde ervaring afgelopen 5 jaar
2008 is gebruikt voor technische engineering, deskresearch en veldonderzoek.

In 2009 is gestart met het opzetten van 2 computerlabs op 2 verschillende secondary schools, te weten: Kilwa Masoko met 1020 studenten en Mandawa met 386 studenten.
In 2010 zijn opnieuw 2 computerlabs geïnstalleerd, een in de districtshoofdstad Lindi, met 950 leerlingen en een in Ilulu met 575 leerlingen.
In 2011 is vervolgens een computerlab geopend op de Mahiwa High, Secondary school waar 1.080 studenten (computer)onderwijs volgen.
In 2012 en 2013 zijn tot slot 4 nieuwe computerlabs geïnstalleerd, te weten in Mbekenyera, Nachingwea, Liwale en Kibutuka. Met deze 4 projecten worden ongeveer 3.500 jongeren en volwassenen voorzien in toegang tot digitale informatie en het opdoen van computervaardigheden.

 

5.2.           Projecten 2014
In 2014 zullen de contacten met de “Peacecorps” medewerkers/sters, die actief zijn op de scholen waar Ukengee labs zijn, verder worden geïntensiveerd. Het betreft hier in alle gevallen goed (universitair) opgeleide jongeren uit technologische vooraanstaande landen (V.S., Europa, Japan). Zij ondersteunen de computerdocenten. Dit is temeer noodzakelijk omdat er nog steeds een enorm gebrek aan computerdocenten is. Ook zijn de contacten met de “Stella Maris” universiteit in Mtwara verder uitgebouwd. Er is een gezamenlijke werkgroep om onderzoek te verrichten en vanaf augustus 2014 gaan  studenten (computerkunde) van deze universiteit stage lopen bij de Ukengee projecten.

 

5.3.           Specificaties van de installatie
De computer / solarinstallatie zal voor beide projecten identiek zijn en bestaan uit:

·        
18 Inveneo computing stations (Fitslim, 160 GB,HDD, 15”LCD)
·        
1 Inveneo Hub station
·        
6 GPRS internetmodems
·        
1 HP laserjet P 2015 N network printer
·        
8 super sensitieve fiber based solar panels (64W)
·        
1 Pure sine wave inverter (SkVa/96V)
·        
1 steel frame for solar panels
·        
8 Heavy duty deep cycle 100 AH batteries.

5.4.           Lesprogramma computer- en internetgebruik
De leerlingen van de secondary schools krijgen minimaal 2 keer per week een computerles van 1 uur. Deze lessen zijn opgenomen in het lesrooster. Naast de basisvaardigheden in het werken met computers, wordt ook aandacht besteed aan het hanteren van verschillende programma’s zoals Office programma’s (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).

Daarnaast krijgen de leerlingen onderricht in het gebruik en toepassen van informatie van het internet. Het computergebruik wordt vervolgens toegepast in de lesprogramma’s van de vakken: biologie, aardrijkskunde, rekenen, wiskunde en maatschappijleer. Ook krijgen de hogere klassen (3 en 4 en indien aanwezig, 5 en 6) de mogelijkheid om de computer te gebruiken voor het maken van werkstukken.

De leerlingen werken toe naar de vereisten van het offici
ële curriculum van het Ministerie van Onderwijs in Tanzania. 6 scholen hebben in 2013 deelgenomen aan de landelijke examens computerkennis. De resultaten van 2 scholen  zaten nog onder het landelijk gemiddelde, maar het zijn de eerste scholen in alle zuidelijke districten die aan het examen deelnemen. De Ilulu meisjesschool heeft met haar examenklas (form 4) deelgenomen en scoorde bij de algemene examens evenals in 2012 zeer hoog (een na beste), de overige 3 scholen scoorden gemiddeld.
Veel geraadpleegde internet sites op deze scholen zijn:

-         
BBC World
-         
Africa News
-         
CNN
-         
Wikipedia
-         
Healthnet
-         
Mwanachi.I.co (landelijke krant)
-         
Habarileo (landelijke krant)
-         
Ministry of Agriculture of Tanzania
-         
Enlaces.ufro (onderwijs informatie)
-         
Ministry of Education
-         
National examination counsel.

 

5.5.           Opleidingen voor leraren
Ukengee leidt zelf de computerdocenten op. Gezamenlijk met de onderwijs-autoriteiten en de schooldirecteuren worden de docenten geselecteerd. De opleidingen worden in de vorm van cursussen gegeven, die 1 week duren en de docenten verblijven intern.

 

We kennen 2 type cursussen:
-         
Basiscursus: Kennismaking met computers en internet, technische vaardigheden, didactische aanpak, oefening.
-         
Vervolgcursus: Uitdiepen computerkennis en internet-toepassingen, didactiek, praktijkcases.

 

Daarnaast is er per half jaar “training on the job”, gecombineerd met technische onderhoud in de scholen. Tevens is er een helpdesk functie, in samenwerking met KASOFT waar docenten met technische vragen terecht kunnen.
Bij het organiseren van de cursussen worden ook de schooldirecties uitgenodigd. De cursussen worden verzorgd door dr. Kavishe, directeur van Kasoft in Moshi, Tanzania. Dr. Kavishe heeft een keten van internetcafé’s, verkoopt computers en zonne-energie installaties en heeft een eigen engineers bureau. Hij is een alom geprezen en gerespecteerd deskundige op het gebied van computertechnologie. Hij is betrokken bij onderwijsactiviteiten en verzorgt regelmatig cursussen. Ukengee werkt al 5 jaar naar volle tevredenheid samen met het bedrijf Kasoft en haar directeur de heer dr. E. Kavishe. Dr. Kavishe werkt evenals Ukengee nauw samen met Inveneo in de U.S.A.

 

5.6.           Cursusprogramma
Om naast het opleiden van studenten in computer- en internetgebruik ook de lokale bevolking te ondersteunen, biedt stichting Ukengee buiten schooltijd cursussen aan in computerlabs. Met het opleiden van leden van de lokale bevolking willen wij vooral de economische impuls in het Lindi district versterken.

 

Momenteel zijn er vooral boeren en vissers, die behoefte hebben aan informatie over het verbouwen van gewassen, en op welke manier en wanneer zij hun producten het beste op de markt kunnen brengen. In 2013 hebben er  cursussen plaatsgevonden, die specifiek op deze groepen afgestemd waren.
Daarnaast is er bij de scholen in de grotere provinciesteden (Lindi, Kilwa) veel interesse vanuit werknemers binnen de diverse bestaande en nieuw gevestigde bedrijven waar de computer haar intrede doet. Vanuit de bedrijven is er dan ook duidelijk behoefte aan personeel dat over computervaardigheden beschikt.

 

In het verlengde daarvan zien we nieuw ondernemerschap ontstaan. Met name in de middenstand, onder handwerklieden en handelaren zien mensen door gebruik te maken van computertechnologie nieuwe mogelijkheden om een bedrijf te starten en/of uit te breiden. Zo zijn er winkeliers, die internet als hulpmiddel gebruiken om hun producten te verkopen.
Tot slot bestaat er ook grote interesse onder vrouwen voor het ontwikkelen van kennis over computer- en internetgebruik. Wij zien dat met name bij vrouwen met paramedische beroepen, onderwijzeressen op Primary schools, verpleegsters en administratief medewerksters van bedrijven en middenstand.

Internet is een belangrijke tool voor emancipatie van vrouwen, met name op het gebied van persoonlijke hygi
ëne, zwangerschapspreventie, het voorkomen en bestrijden van geslachtsziekten en het op breed gebied verwerven van informatie op sociaal en maatschappelijk terrein. De vrouwen die zich deze informatievoorziening eigen hebben gemaakt, vormen een voorhoede voor een veel grotere groep vrouwen die ook behoefte heeft aan dergelijke informatie.
Momenteel is er nog maar op weinig terreinen binnen de Tanzaniaanse samenleving sprake van een gelijkwaardige deelname van vrouwen aan deze samenleving ten opzichte van mannen. Scholen vormen zo’n plek, maar ook vrouwen uit de lokale bevolking kunnen zich door scholing in het gebruik van computertechnologie, een veel betere positie verschaffen.

In 2013 hebben we voor ruim 160 personen uit de lokale bevolking een cursus verzorgd.  De deelnemers aan de cursussen betalen voor hun deelname. De kosten per cursus vari
ëren per cursus en school, maar bedragen tussen de 2 en 5 US dollars. Deze inkomsten worden aangewend voor de exploitatie van de computerlabs en het betalen van de cursusleiders. De kosten en dekking van deze activiteiten zijn dan ook niet terug te vinden in de begroting.

6.    Monitoring en evaluatie

 

6.1.           Monitoring apparatuur en diefstalpreventie
Onze configuraties worden ieder half jaar gecontroleerd op hun functioneren, waarbij kleine reparaties worden verricht en instellingen ge-reset of geoptimaliseerd worden. Tot nu toe zijn er in de afgelopen jaren geen noemenswaardige technische problemen geconstateerd. De apparatuur in Kilwa Masoko is in maart 2009 ge
ïnstalleerd en is nu dus 5 jaar operationeel. Mandawa draait ruim 4,5 jaar. Daar hebben zich uitsluitend problemen voorgedaan als gevolg van blikseminslag.
De in 2010 gerealiseerde computerlabs in Lindi en Ilulu, functioneren sinds hun oplevering probleemloos. Het computerlab in Lindi wordt zeer intensief gebruikt (van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen per week). Hier hebben zich alleen wat kinderziektes voorgedaan die snel opgelost konden worden.

De laatste 6 projecten in Mahiwa, Nkowe en Mbekenyera, Nachingwea, Liwale en Kubutuka zijn uitgerust met de allernieuwste technologie zoals:
-         
Draadloze antennes, zodat er geen verbindingskabels meer nodig zijn;
-         
De server en de hub zijn beschermd door een stofvrij compartiment (deze zijn inmiddels bij alle projecten geïnstalleerd);
-         
Ze hebben minder, maar wel zwaardere batterijen, zodat de kosten hiervoor omlaag gaan;
-         
Ze zijn uitgerust met offline educatief materiaal, waaronder Wikipedia, die door de plaatselijke server gevoed wordt, waardoor tijd en geld bespaard wordt. Dit materiaal wordt ook op alle reeds bestaande projecten geïnstalleerd;-          Deze installaties zijn uitgerust met losse projectoren.
-         
Alle computers op de 10 scholen zijn nu uitgerust met de laatste versie van Edubuntu, dit is een speciale versie, gemaakt voor educatieve doeleinden. Edubuntu is uitgerust met uitgebreide software voor educatie, leermiddelen en games, die het leren prettiger en effectiever maakt.

 

Bij aanvang van onze projecten zagen wij diefstal en vernieling van apparatuur als een van de grotere risicofactoren. Dit is gelukkig niet bewaarheid. In de afgelopen jaren is aan de hardware niets ontvreemd. Door intensief betrekken van de schoolbesturen, lokale gezagsdragers en lokale bevolking bij onze projecten, is er een verantwoord “ownership” ontstaan. In onze introductie maken we indringend duidelijk dat, bij diefstal, wij ons terugtrekken. Tevens zijn er met de overheid afspraken dat zij voor bewaking zorgdragen bij onze projecten. Deze toezegging wordt onverkort nagekomen. Minder controle hebben we op de gebruiksmiddelen (airtime, toner, printpapier). Het is ons tot nu toe niet gelukt dit geheel sluitend te krijgen maar door intensievere controle wordt ons inzicht hierin beter.

 

6.2.           Monitoring projecten
Voordat een project wordt opgestart wordt de haalbaarheid in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van:

·        
Het afsluiten van overeenkomsten (agreements) met computerdocenten en schooldirecteuren voordat de computers geplaatst worden.
·        
Onderzoek naar draagvlak bij de lokale gemeenschap in de vorm van steun door de lokale autoriteiten, geestelijk leiders en schoolbesturen.
·        
Afstemming met onderwijsautoriteiten in het district en de regio.

 

Wanneer het project is gestart, vindt er op de volgende wijze monitoring plaats:·         De coördinator van Ukengee bezoekt het project iedere 6 tot 8 weken, waarbij hij observeert en controleert of de gemaakte afspraken worden nageleefd. Daarnaast is hij beschikbaar als kritisch klankbord voor mogelijke vragen en knelpunten of storingen, waar de scholen mee geconfronteerd worden.
·        
Er wordt bekeken of de computerlessen volgens het lesrooster worden uitgevoerd.
·        
Eenmaal per week moeten alle computerdocenten een verslag (per mail naar de Tanzaniaanse coördinator) volgens een vastgesteld format indienen.
·        
2 x per jaar vindt er werkoverleg plaats tussen alle computerdocenten van alle projecten en alle beschikbare “peace corps” medewerkers/sters in de betrokken scholen.
·        
De inhoudelijke vorderingen van de studenten en docenten op het gebied van computeronderwijs worden getoetst. Op de scholen wordt de kennis getoetst aan de hand van de jaarlijkse examens. Hier is afgelopen jaar een start mee gemaakt. De eerste resultaten daarvan zijn reeds gepubliceerd.
·         Er worden 2 maal per jaar werkbezoeken gebracht aan de projecten door vertegenwoordigers van de Ukengee Foundation.

6.3.           Evaluatie
Evaluatie vindt plaats op de volgende aspecten:

Functioneren van apparatuur

Hierbij wordt gekeken in welke mate de ge
ïnstalleerde apparatuur en applicaties gevoelig zijn voor storingen. Daarnaast wordt ook het energieverbruik gemeten.

De mate van gebruik van internet
Het project is gericht op computergebruik en internetgebruik. In de evaluatie wordt bekeken in welke mate de computers en internet daadwerkelijk gebruikt worden en welke sites geraadpleegd worden.


Onderwijskundige vaardigheden van de docenten

Door persoonlijke gesprekken wordt de onderwijskundige ontwikkeling van docenten ge
ëvalueerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de manier waarop zij het cursusmateriaal tijdens de computerlessen in de praktijk hebben toegepast.